MUNKAIDŐKERETRŐL, MIT JELENT ÉS MIÉRT HASZNOS?

MUNKAIDŐKERETRŐL, MIT JELENT ÉS MIÉRT HASZNOS?

 A munkaidő-szervezés egyik legfontosabb kérdése, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban foglalkoztatni a munkavállalókat.

Egyre több cég foglalkoztatja az alkalmazottjait munkaidőkeret alapján.

 Miért jó a munkáltatónak?

A munkaidőkeret alkalmazása lehetőséget teremt a munkáltató részére, hogy eltérjen az általános munkarendtől és a munka mennyiségéhez igazítva egyenlőtlenül ossza be a munkaidőt.

Munkaidőkeret alkalmazásával nemcsak a szabályos foglalkoztatás valósítható meg, hanem a bérköltségek terén is komoly megtakarítást lehet elérni, hiszen racionálisabbá válik a munkaidő beosztása, s annak felhasználása. Kiküszöbölhető vele, hogy bizonyos időszakokban kihasználatlan maradjon a dolgozók

munkaideje, más időszakokban pedig nagy mennyiségű túlórát kelljen elrendelni. A túlórák száma a

munkaidő keret helyes alkalmazásával csökkenthető, aminek következtében a bérköltségek terén is

jelentős megtakarítás érhető el.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló egyenlőtlenül beosztható napi 4 és 12 óra közötti időtartamú munkavégzésére. A teljes munkaidőt jelentő heti 40 órának a teljes munkaidőkeretre vetítve kell kijönnie. Minél hosszabb a munkaidőkeret, a munkáltatónak annál nagyobb mozgástere van arra, hogy a munkaidővel gazdálkodjon. A munkavállaló tehát munkaidőkeret esetén nem biztos, hogy minden hónapban a törvényes munkaidőt dolgozza le. Ettől függetlenül a havibéres alkalmazottnak az adott hónapban ledolgozott munkaidőre tekintet nélkül minden hónapban a havibérét kell kifizetni.

A munkaidő-beosztásának joga a munkáltatót illeti meg. Ennek körében a munkáltató jogosult meghatározni azt, hogy a munkavállalónak mikor kell munkát végeznie az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel kell.

 

Előny lehet a munkavállalónak is:

A munkaidőkeret nemcsak a munkáltatónak nyújt segítséget a hatékonyság érdekében, hanem az alkalmazott számára is rugalmasságot jelenthet.

 Mit jelent a munkaidőkeret?

Munkaidőkereten belül a munkaidő beosztási szabályok megfelelő alkalmazásával lehetőség van arra, hogy a munkáltató ossza be rugalmasan a munkavállalóit munkára. Így lehetőség van arra, hogy a jelentkező munkamennyiséghez, munkacsúcshoz igazodjon a munkavégzés.

Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját meg kell határozni és erről a munkavállalót írásban tájékoztatni kell.

Az Munka Törvénykönyve 94.§ (továbbiakban: MT) alapján a munkaidő keret tartama legfeljebb 4 hónap,

illetve 16 hét.

 A munkaidő keret tartama legfeljebb 6 hónap, vagy 26 hét:

- A megszakítás nélküli munkarendben,

- A többműszakos munkarendben,

- Az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatottak esetében!

Kollektív Szerződés esetén éves (52 hetes) munkaidő keret is alkalmazható amennyiben ezt technikai vagy

munkaszervezési okok indokolják.

A munkaidő keret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok

indokolják, kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb 36 hónap lehet.

A 36 hónapos munkaidő keret csak Kollektív Szerződés alapján vezethető be, egyebekben marad az

eddigi 6 havi maximális munkaidő keret.

Munkanap: a naptári nap, vagy megszakítás nélküli 24 óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti

napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.

Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkarend alapján a beosztás

szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.

 A munkaidő beosztást

-168 órával korábban írásban kell közölni.

-96 órával a munka kezdetét megelőzően lehet módosítani, ha a munkáltató gazdálkodásában vagy

működésében előre nem látható körülmény merül fel

A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló kérésére a munkavégzés napján is

módosíthatja.

Ez azt jelenti, hogy a dolgozók írásos kérése alapján lehet módosítani a munkaidő beosztást 96 órán belül

is. pld: a dolgozók kérnek műszakcserét az utolsó pillanatban.

A munkaidő beosztást szintén írásban kell közölni. Amennyiben a közlés elmarad az utolsó munkaidő

beosztás érvényes.

 

A munkaidő-beosztás korlátai (MT. 99.§)

A munkavégzési idő hosszára vonatkozó szabályok

-A napi munkavégzési idő – a részmunkaidőt kivéve- négy óránál kevesebb nem

lehet, a rendkívüli munkavégzéssel együtt a 12 órát nem haladhatja meg. Abszolút

korlát, túllépni nem lehet!

Készenléti jellegű munkakörben a napi munkavégzés korlátja 24 óra.

- A heti munkavégzési idő a munkaidőkeret átlagában a rendkívüli munkavégzéssel

együtt 48 óránál nem lehet több. Relatív korlát. Egyes heteken a 48 órát

meghaladhatja, viszont átlagban heti 48 óránál nem lehet több!

 

Készenléti jellegű munkakör esetén a heti munkavégzés korlátja 72 óra a munkaidő keret átlagában.

-A rendkívüli munkavégzés éves szinten 400 óra lehet

- Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók esetében 250 óra +150 óra önként vállalt

túlóra

Az önként vállalt túlóráról a munkavállalókkal egyénileg kell megállapodni.

 

A munkaidő-beosztás tervezése

-munkanapok meghatározása

-a munkavállalókat megillető munkaközi szünet

-munkaidő keret meghatározása

-a munkáltató működésére és a munkakör jellegéből adódós sajátosságok meghatározása (pl. idényjellegű

munkavégzés, megszakítás nélküli munkarend)

-napi pihenőidő mértéke

-heti pihenőidő, pihenőnapok alkalmazásának és kiadásának rendszerre

 

Hogy számolják ki a munkaidőkeretet?

A munkaidőkeret az általános munkarend szerint ledolgozandó munkaórák száma egyenlőtlenül, a hét bármely napjaira elosztva. Három adat képezi az alapját: napi munkaidő, munkaidőkeret tartama, és az adott hónap munkanapjainak száma.

 

Mi számít túlórának?

Túlóra pótlék (MT. 143.§)

Rendkívüli munkaidő elrendelése esetén, illetve a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti napi

munkaidőt meghaladó, a munkaidő kereten, vagy az elszámolási időszakon felül végzett munkáért a

munkavállalót ellenszolgáltatás illeti meg.

Díjazása: Ötven százalékos bérpótlék, vagy szabadidő!

A szabadidőt legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban,

egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak

végéig kell kiadni. Ettől eltérően munkaidőkereten felül végzett munka esetén a szabadidőt legkésőbb a

következő munkaidőkeret végéig kell kiadni.

A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik

napjáig kell kiadni.

A szabadidő nem lehet kevesebb, mint a rendkívüli munkavégzés időtartamánál!

 

A munkaidő beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben

történő munkavégzés esetén a munkavállalónak 100% bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke 50%, ha a

munkáltató másik heti pihenőnapot (pihenőidőt) biztosít.

Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkavégzés ellenértéke 100%-os bérpótlék

 

A munkaidő keret bevezetésének folyamata:

a) a tevékenységhez legjobban igazodó munkaidőkeret(ek) azonosítása;

b) munkaszerződések, tájékoztatók, munkaköri leírások, belső szabályzatok, munkaidő beosztások, munkaidő nyilvántartások átdolgozása, aktualizálása a munkaidő keret alkalmazásának megfelelően;

c) bevezetéshez kapcsolódó munkaügyi dokumentumok előkészítése;

d) munkaidőkeretet működtető személyek kijelölése, oktatása;

e) bérelszámolást végzők felkészítése;

f) munkaidőkeret munkavállalók felé kommunikálása.  

A munkaidőkeret bevezetéséhez segítséget nyújtunk személyes tanácsadással, minta dokumentumokkal, helyszíni konzultációval, középvezetői, bérelszámolói képzéssel.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja 

Szeged, 2022. november 06..                                                      

Forrás: internet és saját

 

Forrás: saját és internet