KEZDJÜK AZ ALAPOKNÁL 3. A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

A munkaviszony megszüntetésének három fajtáját különböztetjük meg:

1.Felmondás (régi nevén rendes felmondás)

2.Azonnali hatályú felmondás (régi nevén rendkívüli felmondás)

3.Közös megegyezés (hivatalos nevén munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel)

A munkaviszony megszüntetések közös ismérve, hogy minden esetben írásban kell rögzíteni.

1.(Rendes) felmondás

Egyoldalú jognyilatkozat, ahol a munkavállaló vagy a munkáltató közli a másik félnek a felmondást. Nincs szükség a beleegyezésre, a felmondásnál nem kell egyetértés legyen a felek között.

Fontos részlet a felmondás során, hogy azt a munkavállalóval annak tényleges munkáltatója (és nem esetleges közvetlen főnöke, csoportvezetője stb.) kell közölje. Gazdasági társaság munkáltató esetén annak cégformáján kívül székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, illetve a céget képviselő személy nevét is tüntessük fel.A munkáltató felmondását köteles megindokolni, a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Fontos, hogy olyan objektív okot jelöljünk meg, amely megalapozott, világosan érthető, és egy esetleges jogvita esetén jól alátámasztható, annak megváltoztatására ugyanis később már nincsen lehetőség. Amennyiben a munkáltató arra hivatkozik, hogy az adott állás betöltéséhez ezentúl újabb, vagy magasabb szintű képzettséget, nyelvtudást vár el, ez az indoklás csak akkor állja meg a helyét, ha ezzel a tudással az elbocsátott munkavállaló nem rendelkezett. Gyakori, hogy az elbocsátás okaként „átszervezésre” hivatkozik a munkáltató. Ebben az esetben lényeges, hogy az átszervezés mikéntje és okai kifejtésre kerüljenek. Lényeges azt is szem előtt tartani, hogy olyan okot („munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben történő megszegése”), amely azonnali hatályú felmondásra adhat okot, nem jelölhet meg a munkáltató (rendes) felmondás indokaként.

Érdemes figyelemmel lenni az egyes felmondási tilalmakra, melyek esetén a munkavállaló munkaviszonya nem szüntethető meg rendes felmondással. Ilyen okok a munkavállaló várandóssága, „lombikbébi” programban való részvételének időtartama, szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve tényleges önkéntes katonai szolgálatteljesítés időszaka. Az első két esettel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy e körülmények csak abban az esetben képezik a munkáltatói felmondás akadályát, amennyiben azokról a munkavállaló a munkáltatót a felmondást megelőzően tájékoztatta.

 

2. Azonnali hatályú felmondás

Radikális munkaviszony megszüntetési forma, amit a munkavállaló és a munkáltató is gyakorolhat. Jellemzően akkor van lehetőség erre a felmondási formára, amikor valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Feltétele, hogy az adott magatartás gyakorlását követő 15 napon belül megtörténjen. Fontos, hogy a felmondást kötelező megfelelő indokolással alátámasztani. Az indokolásnak alaposnak és részletesnek kell lennie, amely egyértelmű és pontos magyarázatot ad (pontosabban: valós, világos és okszerű legyen az indokolás).

A munkaviszony az azonnali hatályú felmondás esetén azonnal megszűnik.

Végkielégítés abban az esetben jár, ha a munkavállaló mond fel jogszerűen.

 

3.Közös megegyezés

Közös megegyezésről akkor beszélünk, ha mindkét fél aláírja a munkaviszony megszüntetését célzó nyilatkozatot, és a megállapodás egymással megegyező akaraton és beleegyezésen alapul, amit a felek kölcsönösen elfogadnak. Valójában közös akaraton nyugvó munkaviszony megszüntetésről van szó. Fontos, hogy a felek befolyásmentes akaratával és belegyezésével történik.

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezésen alapul, így a végkielégítés, a felmondási idő és bármilyen egyéb feltétel a megállapodástól függ.

A közös megegyezés elvileg a munkaviszony megszüntetésének egy olyan módja, ahol mindkét fél számára előnyös megállapodás születik.

A munkavállalónak elegendő időt kell biztosítani, hogy átolvassa a közös megegyezést és átgondolja azt. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy felmérje a lehetőségeit és mérlegeljen, szükség esetén jogásszal is konzultáljon. Semmi és senki nem kötelezi a munkavállalót arra, hogy aláírja a közös megegyezést. Kizárólag akkor érdemes aláírnia, ha az egyezik az ő akaratával.

Egy konkrét munkajog eset megvizsgálása

Az alábbi esetben azt gondolhatnánk, hogy jogszerűtlen magatartás történik, pedig a munkáltató jogszerűen jár el, amikor közös megegyezést és felmondást is felajánl a munkavállalónak. A munkajog szerint nincsen semmi kivetnivaló abban, ha két ajánlatot is tesz a munkáltató a munkavállaló felé. Természetesen a munkaadónak kötelessége az imént leírtak szerint kellő időt biztosítani a mérlegelésre, de fontos, hogy szabhat határidőt a közös megegyezés elfogadására vonatkozóan. A közös megegyezés itt ajánlattételnek minősül, amire már a polgári jog szabályai vonatkoznak, így a határidő megszabása sem jogellenes cselekmény.

Jogszerűtlen lehet ellenben az, ha a munkáltató jogellenesen megfenyegeti a munkavállalót. Erre remek példa az, hogy addig nem engedi a munkavállalónak elhagyni a helyiséget, amíg az nem írja alá a közös megegyezést.

4.Próbaidő alatti felmondás

A próbaidő ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató is indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

Mire érdemes figyelni éles felmondási szituációban?

5.Mikor jár végkielégítés?

Az általános közvélekedéssel ellentétesen végkielégítés nem minden esetben jár. Az, hogy jár-e végkielégítés az függ attól, hogy milyen módon szűnik meg a munkaviszony és ki kezdeményezi azt. Amennyiben a szerződésben a felek máshogy állapodtak meg, úgy a felek szerződésben megkötött megállapodása az irányadó.

Felmondás
Munkaadó mond fel a munkavállalónak – jár
Munkavállaló mond fel a munkaadónak – nem jár

Azonnali hatályú felmondás
Munkaadó mond fel a munkavállalónak – nem jár
Munkavállaló mond fel a munkaadónak – jár

Közös megegyezés
A felek megállapodásának függvényében járhat. Közös megegyezés során a korábban ismertettek szerint bármiben megállapodhatnak a felek. Akár abban is, hogy az egyébként törvényileg meghatározott végkielégítés összegénél alacsonyabb vagy magasabb összeget kap meg a munkavállaló.

Mennyi végkielégítés jár az Mt. alapján?

Munkaviszony hossza az adott munkáltatónál
Végkielégítés
3 év
1 havi
5 év
2 havi
10 év
3 havi
15 év
4 havi
20 év
5 havi
25 év
6 havi
 

6.Mennyi a felmondási idő?

A végkielégítéshez hasonlóan a felmondási idő is attól függ, hogy milyen módon szűnik meg a munkaviszony, illetve milyen időtartamú munkaviszonnyal rendelkezik a munkavállaló a munkáltatónál. Amennyiben a szerződésben a felek máshogy állapodtak meg, úgy a felek szerződésben megkötött megállapodása az irányadó.

Munkáltatói felmondás esetében a felmondási idő kezdetének napja leghamarabb a felmondás közlését követő nap, azonban bizonyos esetekben, mint amilyen a betegség miatti, vagy beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, illetve hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság, az ezek lejártát követő nappal kezdődik. A munkáltató köteles a munkavállalót annak kívánsága szerint, legfeljebb két részletben, a felmondási idő legalább felének időtartamára a munkavégzés alól felmenteni, mely alatt a munkavállalót távolléti díj illeti meg.

Felmondás

Munkaadó mond fel a munkavállalónak – a munkaadónak kötelessége felmenteni a munkavállalót a felmondási idő felére a munkavégzési kötelezettség alól, illetve ennél kedvezőbb feltételeket is szabhat

Munkavállaló mond fel a munkaadónak – a munkaadó dönthet úgy, hogy felmenti a munkavállalót a felmondási idő alatti munkavégzés alól részben vagy teljes egészében, azonban normál esetben a munkavállalónak le kell dolgoznia a felmondási idejét.

A felmondási idő minden esetben 30 nap. (Kivéve, ha erről korábban a munkaszerződés máshogy nem rendelkezett.)

Azonnali hatályú felmondás

Munkaadó mond fel a munkavállalónak – nincsen felmondási idő, a munkaviszony azonnal megszűnik

Munkavállaló mond fel a munkaadónak – nincsen felmondási idő, a munkaviszony azonnal megszűnik

Közös megegyezés

A felek megállapodásának függvénye. Közös megegyezés során a korábban ismertettek szerint bármiben megállapodhatnak a felek. Akár abban is, hogy az egyébként törvényileg meghatározott felmondási időtől eltekintenek.

Mennyi felmondási időre számíthat a munkavállaló?

Munkaviszony hossza az adott munkáltatónál
Felmondási idő hossza (naptári nap)
0-3 év
30 nap
3-5 év
35 nap
5-8 év
40 nap
8-10 év
50 nap
10-15 év
55 nap
15-18 év
60 nap
18-20 év
70 nap
20 év felett
90 nap
 

A munkaviszony a felmondási idő végével szűnik meg.
Mi történik az igénybe nem vett időarányos szabadsággal?

A korábban ki nem vett szabadságot ki lehet adni a felmondási idő alatt. Fontos, hogy ez nem hosszabbítja meg a felmondási időt. A másik megoldás, hogy a munkáltató kifizeti a munkavállalónak a ki nem vett szabadságok után járó távolléti díjat.

Milyen egyéb kötelezettségekkel jár egy felmondás munkavállalói oldalról?

Az írásos felmondáson felül a munkavállalónak kötelessége a szerződésében meghatározott felmondási időt letölteni (kivéve, ha ez alól a munkáltató felmenti).

A munkavállalónak minden munkavégzéshez rendelkezésre bocsátott munkaeszközt vissza kell adnia a munkaadónak. A munkavállalónak kötelessége, hogy munkakörét a munkaadó által meghatározott rendben és időben a megfelelő körültekintés mellett adja át.

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2020.11.01.

 

 

Iratminta

Munkáltatói felmondás (átszervezés miatt)

 

Név                                                                                                      Tárgy: felmondás

Szül. hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

 

Értesítem, hogy ……………………………… napjától fennálló határozatlan időre létrejött munkaviszonyát 20…. …………………….. napjától számított …… napos felmondási idő közbeiktatásával 20... ……………………… napjával felmondással megszüntetem.

 

A munkavégzési kötelezettség alól 20….. …………………… napjától a felmondási idő teljes időtartamára mentesítem, mely időtartamra távolléti díja illeti meg.

Ön a társaságnál eltöltött ………… éves munkaviszonyára tekintettel ………….havi távolléti díjnak megfelelő végkielégítésre jogosult.

Tájékoztatom, hogy munkabérét, felmentési időre járó távolléti díját, végkielégítését a felmentési idő kezdete előtti napon utaljuk bankszámlájára, a munkaviszonnyal kapcsolatos igazolásokat szintén e napon veheti át a Társaság Munkaügyi Osztályán.

A felmondással szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetlevelet terjeszthet elő a …………………..Törvényszéknél (cím…………………………………..) A jogorvoslatnak az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

 

Indokolás

 

A Munkavállaló munkaviszonyának felmondással történő megszüntetésére a Munka Törvénykönyvének (a továbbiakban Mt.) 64.§ (1) b) és 66.§ (2) bekezdése alapján, a munkáltató működésével összefüggő okból azért kerül sor, mivel a munkáltató a ………… területen átszervezést hajtott végre a feladatok és a költségek optimalizálása érdekében. A munkavállaló ………… munkaköre az átszervezés következtében megszűnt.

A Mt. 69.§ (1) alapján a Munkavállalóra vonatkozó felmondási idő mindösszesen ………..nap, mely időtartam egészének vonatkozásában a Munkavállaló munkavégzési kötelezettsége alól mentesül a Mt. 70.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a munkáltató mérlegelési jogköre alapján. A munkavállalót az Mt. 77. § alapján …………… havi távolléti díjának megfelelő végkielégítés illeti meg.

A felmentés időtartamára a Munkavállalót távolléti díj illeti meg a Mt. 70.§ (3) bekezdése szerint.

A jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás a Mt. 285-290.§-án alapul.

 

…………………………., 20…..……………………….

 

A társaságért végzett munkáját megköszönve, tisztelettel:

 

munkáltató

Forrás: saját és internet