Akcióterv-minta a koronavírus hatásainak kiküszöbölésére

Akcióterv a koronavírus hatásainak a kiküszöbölésére

 

 

1./ Alapelvek

 

A .................................................................. (cég) valamennyi munkavállalója, tulajdonosa, szolgáltató vállalkozója és azok munkavállalói, partnereink (vevői, szállítói) egészségének megóvása, és az ezzel kapcsolatos veszélyhelyzetek elkerülése

-        a cég működőképességének fenntartása a törvényi keretek lehetőségein belül

-        a potenciális, vagy ténylegesen kialakult veszélyhelyzetek kezelése, határozott cselekvőképes válságkezelő stáb által, elkerülendő a pánikot, és az egymással ellentétes intézkedéseket

-        folyamatos helyzetértékelés megbízható információs csatornák segítségével és a munkatársak korrekt tájékoztatása.

 

 

2./ A munkáltató válságkezelő stábja

                                                                                                                      Helyettesítési sorrend

Vezetője:                                 …...................................                                             1

 

Technikai helyettese:              …....................................                                            2

 

Tagjai:                         …..................................................                                          3

                                    …...................................................                                         4

                                    …...................................................                                         5                     

                                    …...................................................                                         6

 

A munkáltató bármely munkatársa jogosult arra, hogy a koronavírus járvánnyal kapcsolatban a válságstáb bármely tagját megkeresse, a felmerült problémák jelzése vagy az azokkal kapcsolatos kérdések feltevése céljából.

 

Sürgős esetben, a nap 24 órájában bármikor, a válságstáb elérhető tagja:

            Név, telefonszám

            Név, telefonszám

3./ A válságstáb feladata

 

Az akciótervben foglalt feladatok kezelése, ezen belül kiemelten a munkatársak tájékoztatása, a jelentkező problémák határozott kezelése a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozása érdekében, a megelőző higiénés és egyéb rendszabályok betartatásának koordinálása, ellenőrzése, kapcsolattartás a hatóságokkal.

 

4./ Belső kommunikáció

-        el kell készíteni egy összefoglaló tájékoztatót, amit minden munkatárs kézhez kap

-        Higiénés rendszabályok betartására vonatkozó utasítások kihelyezése (kézfogás mellőzése, kézmosás -kézfertőtlenítés gyakoriságának fontossága, védőeszközök használata, megfázásos -influenzás tünetek esetén tennivaló, zárt tömeges rendezvények elkerülése stb.)

 

 A tájékoztató anyagok elkészíttetéséért felelős: ….................................

 

-        A munkatársak szükség szerinti naprakész tájékoztatással kell ellátni, ügyelve arra, hogy ez arányos legyen, és ne eredményezzen se pánikot, sem pedig érdektelenséget.

-        a tájékoztatás megbízható, hivatalos hírforrások alapján történjen, elsősorban alapozva a közmédia folyamatos tájékoztatására.

 

A naprakész tájékoztató információk biztosításáért felelős: …........................................

A munkatársak tájékoztatása a munkahelyi közvetlen vezetők feladata!

5./ Higiéniai előírások

5.1./ Védőeszközök biztosítása és használatuk

 

-        Védőeszközök beszerzése és biztosítása minden munkatárs számára hozzáférhető módon, (kézfertőtlenítő termékek, kesztyűk stb.), különös tekintettel a veszélyeztetett területeken dolgozó munkatársak számára

-        a munkáltató területére való belépéshez kézfertőtlenítő oldatok, lábfertőtlenítő szőnyegekkel helyezése, működőképességük folyamatos biztosítása.

 

A védőeszközök beszerzéséért, biztosításáért felelős: …............................................

 

 

A védőeszközök egyéni, munkavállalók általi használatát, annak módját a válságkezelő stáb rendeli el írásos utasításban az aktuális járványügyi helyzettől függően.

5.2./ Fertőtlenítés

-        Fertőtlenítési terv kidolgozása

Elkészítéséért felelős: …...................................................

 

-        Fertőtlenítő szerek, takarító eszközök beszerzése, biztosítása, a fertőtlenítő terv alapján Felelős: …............................................

 

A fertőtlenítést, az aktuális járványügyi helyzettől függően a válságstáb rendeli el.

 

5.3./ A munkáltató területére való belépés szabályai

 

Saját munkaválallók számára a cég területére való belépéskor a (portaszolgálat által ellenőrzött módon) MINDENKINEK kötelező a kézfertőtlenítő folyadék és lábfertőtlenítő szőnyeg használata!

 

Semmilyen külső látogató nem léphet be a cég területére, csak az alábbi szabályok betartásával.

-        Minden céghez érkező személy számára kötelező a kézfertőtlenítő folyadék és lábfertőtlenítő szőnyeg használata (amelyet a portaszolgálat köteles megkövetelni, illetve ellenőrizni)

-        a bejövő szállító gépjárművek vezetőinek a portán ki kell szállnia, és kéz és lábfertőtlenítés után szájvédő maszkban mehet be a munkáltató területére (a portás köteles ezt megkövetelni, illetve ellenőrizni)

A belépési területeken, ahol a kéz és lábfertőtlenítés kötelező elvégzése megtörténik, mindenhol ki kell helyezni plakátokat.

 

A szabályok betartatásáért felelős:......................................

 

6./ Külföldi utazások és külföldi vendégek fogadásának korlátozása

 

Függetlenül a koronavírus célország szerinti helyzetétől, mindennemű külföldi hivatalos utazás, valamint külföldi látogató fogadása a munkáltató területén TILOS!

 

Felelős: minden munkatárs

7./ A munkatársak, valamint családtagjaik magán célú utazásának szabályozása

A munkatársak felé kifejezett elvárás, hogy mind maguk, mind pedig családtagjaik ne utazzanak külföldre. Amennyiben ennek mégsem tesznek eleget valamilyen (pl. halaszthatatlan) ok miatt, akkor minden munkatárs köteles saját, vagy családtagja magáncélú külföldi utazását bejelenteni munkahelyi vezetőjének. A munkahelyi vezető köteles erről a tényről értesíteni a válságstábot.

Arról, hogy az érintett munkatárs a külföldi utazást követően felveheti e a munkát, illetve milyen feltételek mellett, arról a válságstáb dönt.

8./ Megbetegedések bejelentése

Az a munkatárs akinél, vagy a vele egy háztartásban élő személynél koronavírus fertőzést állapítottak meg, köteles ezt a tényt azonnal telefonon bejelenteni munkahelyi vezetőjének, a vezetőnek pedig haladéktalanul értesítenie kell a válságstábot. Az érintett munkatárs a munkát nem veheti fel, függetlenül attól, hogy az egészségügyi hatóság elrendeli e karanténba helyezését. A munka ismételt felvételére akkor kerülhet sor, amikor az egészségügyi hatóság erre engedélyt ad, illetve amikor a munkatársat, vagy érintett családtagját gyógyultnak nyilvánítja.

 

A munkatárs koronavírus fertőzéssel kapcsolatos dokumentációnak ellenőrzéséért, (beleértve az ismételt munkába állás engedélyezésének ellenőrzését is) felelős: …........................................

 

 

9./ Nyilvántartások elkészítése és folyamatos vezetése

 

Listát kell készíteni a munkatársak magán telefonszámáról, valamint egy közeli hozzátartozójuk telefonszámáról (elérhetőségéről)   (1. számú melléklet).  Ezt a munkahelyi vezetők irányításával 2020. …...................................-ig el kell készíteni.

 

Felelősek: a munkahelyi vezetők, illetve a feladat elvégzésének koordinálásáért: …........................

 

10./ A munkáltató  működésének korlátozása, felfüggesztése

 

Amennyiben a munkatársak körében jelentős számú koronavírus fertőzöttség jelenne meg, a válságstáb jogosultsága eldönteni, hogy átmenetileg szünetelteti-e a munkáltató  egyes egységeinek működését. A szüneteltetésre vonatkozó döntés elsősorban a munkatársak egészségvédelme érdekében történhet, azonban mindenképpen egyeztetni szükséges az egészségügyi hatósággal, minden területen meg kell határozni a minimális működés létszámát (2. számú melléklet)

Felelős: …....................................................

 

 

Részleges karantén, illetve egyes üzemek működtetésének leállítása esetén a válságstáb feladata meghatározni a biztonságos munkavégzés feltételeit, illetve megszervezni a munkát azokban az üzemekben, amelyeknek a működése még fenntartható. (3. számú melléklet: Helyettesítési terv)

 

Felelős: ….................................................

 

 

11./ Munkajogi és pénzügyi kérdések

 

A munkajogi kérdések tisztázásának koordinálásáért (válságkezelés okán munkavállalói egyéni eltiltás a munkavégzés alól, illetve karantén elrendelése esetén), továbbá a válságkezelés anyagi feltételeinek biztosításáért

Felelős: ….....................................

 

12./ Az akcióterv rendelkezéseinek hatálya

 

Az akciótervben foglaltak kötelezőek a munkáltató minden munkavállalójára, illetve kivétel nélkül vonatkoznak minden olyan tevékenységre, (és azokkal kapcsolatos személyekre) ami a munkáltató területén folyik.

Felelős: területvezetők

 

13./ Az akcióterv karbantartása, aktualizálása

 

A válságstáb feladata a mindenkori járványügyi helyzetnek megfelelően ezen akcióterv szükség szerinti aktualizálása. A munkáltató területén minden munkatárs köteles betartani a válságstáb utasításait ellenkező esetben minden anyagi és jogi következményt viselnie kell.

Felelős: ….....................................

 

 

….................................., 2020....................................

 

Mellékletek:

1.      sz. melléklet: Munkatársak listája elérhetőség

2.      sz. melléklet: Minimális működés leírása

3.      sz. melléklet: Helyettesítési terv

 

                                                          

 

                                                                                              

                                                                                                           munkáltató

 

 

 

Forrás: saját és internet