ÚJRA JÖHETNEK MEZŐGAZDASÁGI IDÉNYMUNKÁSOK KÜLFÖLDRŐL MAGYARORSZÁGRA

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére 2020. május 6-án megjelent kormányrendelet-módosítás eredményeként a jövőben – az eddigi, határ menti ingázáson túl – a szomszédos országokból távolabbról érkező idénymunkások is részt vehetnek a hazai betakarítási munkákban, azzal a feltétellel, hogy beutazásuk előtt egészségügyi vizsgálaton estek át, és ennek során nem állapították meg a koronavírus-fertőzés gyanúját.

Magyarországra utazásukhoz az illetékes határrendészeti kirendeltséget legalább 48 órával a tervezett beléptetés előtt értesíteni kell, megjelölve az idénymunkás nevét, okmányszámát, a szállás helyét, továbbá a munkavégzés tervezett helyét és időpontját. Az intézkedésnek köszönhetően megoldódhat a hazai munkavállalókkal nem fedezhető munkaerőigény, jelentős segítséget nyújtva ezzel főként a kertészeti ágazatnak a koronavírus okozta károk mérséklésében.

A mezőgazdaságban az elmúlt években tapasztalt idénymunkaerő-hiányt a koronavírus-járvány tovább súlyosbította, ami a külföldi vendégmunkások elmaradásával még kiszámíthatatlanabbá vált. Fennáll a veszélye annak, hogy a szükséges munkaerő hiánya miatt értékes kertészeti termékek betakarítása marad el, ami nemcsak a gazdálkodók számára jelent károkat, hanem az ellátás biztonságát is veszélyezteti.

A nyár elejétől október végéig, az alma- és szőlőszüretig folyamatosan érő zöldségek és gyümölcsök betakarítása Magyarországon havonta átlagosan mintegy 60-70 ezer fő idényjellegű mezőgazdasági foglalkoztatását igényli.

A magyar gazdálkodók számára természetesen elsődleges a magyarországi munkaerő alkalmazása, és üdvözlik az ez irányú kormányzati segítő lépéseket, ugyanakkor a külföldi példák is azt mutatják, hogy a járvány miatt más iparágakból felszabadult munkaerő nehezen, vagy egyáltalán nem tudja helyettesíteni a mezőgazdasági idénymunkásokat.

 Kapcsolódó kormányrendelet:

A Kormány 185/2020. (V. 6.) Korm. rendelete

az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló

81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezése alapján, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel

kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése

helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az országos rendőrfőkapitány

a) a szomszédos állam állampolgárai esetében,

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során, valamint

c) a szomszédos országokból érkező olyan személyek esetében, akik az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és

03) munkaerőigényének biztosítása céljából utaznak be, és a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi

lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok (a továbbiakban: agrárágazatban dolgozó),

a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre,

a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat, valamint – kizárólag

a c) pont szerinti esetben – a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.”

(2) Az R. a következő 4/B. §-sal egészül ki:

„4/B. § (1) Az agrárágazatban dolgozó csak az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt határátkelőhelyen,

csoportosan léptethető be Magyarország területére.

(2) A beléptetés feltételeiről és tervezett idejéről az agrárágazatban dolgozót előzetesen az agrárágazatban dolgozó

munkáltatója (a továbbiakban: munkáltató) az anyanyelvén írásos formában tájékoztatja.

(3) Az agrárágazatban dolgozó beléptetésére abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a munkáltató a tervezett belépés előtt legalább 48 órával az agrárágazatban dolgozó belépéséről az országos

rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti az (1) bekezdés szerint kijelölt és igénybe venni

kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget

aa) az agrárágazatban dolgozó nevét,

ab) a határátlépés során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas okmányának számát,

ac) a tervezett munkavégzés és a szállás helyét és a munkavégzés tervezett időpontját

tartalmazó kimutatás megküldésével,

b) egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg.

(4) Az agrárágazatban dolgozó beléptetésének az Európai Gazdasági Térség tagállamán kívüli harmadik ország

állampolgárának magyarországi foglalkoztatására vonatkozó jogszabályban előírt rendelkezéseken túl további

feltétele a munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a munkáltató által

a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés

ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette.

(5) Az agrárágazatban dolgozót a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi.”

(3) Az R. 5. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki]

„b) a 4. § (2) bekezdése alapján kiadott határozatba foglalt határátlépési, tartózkodási, közlekedési, egészségvédelmi, valamint útvonalra és megállási lehetőségekre vonatkozó, továbbá a Magyarország területén

tartózkodásra, illetve a munkahelyi karanténra vonatkozó szabályt”

[megszegi.]

 

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja Szeged, 2020. május 8.

Forrás: internet

Forrás: internet