RÖVIDEN A PRÓBAIDŐRŐL

A próbaidőre vonatkozó megállapodás

A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a munkaadó és a munkavállaló kölcsönösen megismerhessék egymást, az elvárásokat, a munkaadó által nyújtottakat, a képességeket. Ezt a célt szolgálja a próbaidő, mely lehetővé teszi, hogy a munkaviszonyt a hagyományos munkaszerződésnél egyszerűbben lehessen felbontani. Abban az esetben tehát, ha a felek elképzeléseinek mégsem felelnek meg a gyakorlatban tapasztaltak, akkor gyakorlatilag indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntethetik a szerződést.

Fontos tudni, hogy a próbaidő a munkaviszony része. Próbaidőről csak akkor lehet szó, ha a felek munkaviszonyban állnak, azaz van közöttük munkaszerződés. A próbaidőről a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben állapodhatnak meg. Munkaszerződés hiányában nem beszélhetünk próbaidőről sem. Ezért nem minősül próbaidőnek a több esetben jogszerűtlenül alkalmazott „próbanap” vagy „próbamunka”, amikor a leendő munkavállalót behívja a munkáltató munkavégzésre, hogy annak alapján döntsön a felvételről. Az effajta, munkaszerződés nélküli próbamunka címén végeztetett munka nem jogszerű és nem is minősül próbaidőnek.

A próbaidő hossza

A Munka Törvénykönyve szerint a próbaidő a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb 3 hónapig tarthat. Amennyiben a munkáltató kollektív szerződés alá tartozik, akkor a kollektív szerződés lehetővé teheti a legfeljebb 6 hónapos próbaidőt. Legrövidebb időtartama 1 nap. E keretek között a felek határozhatják meg, hogy milyen hosszú próbaidőt szeretnének.

Ha a munkaszerződésben a felek 3 hónapnál rövidebb próbaidőt kötöttek ki, akkor a próbaidőt legfeljebb egy alkalommal közös megegyezéssel meghosszabbíthatják. A meghosszabbított próbaidő ebben az esetben sem haladhatja meg a maximális 3 hónapot (kollektív szerződés esetén a 6 hónapot).

Próbaidőt a határozott idejű munkaszerződés esetén is lehet alkalmazni, azonban ebben az esetben nem lehet hosszabb, mint a munkaviszony tartama.

Szabadság, táppénz a próbaidős munkavállalónál

Gyakori tévedés, hogy a munkavállaló a próbaideje alatt nem mehet szabadságra, betegszabadságra és ez időre nem jár neki táppénz sem. A munkavállalót mindezek ekkor is megilletik. A rendes szabadság tekintetében annyi megkötés van, hogy a törvény szerint a munkaviszony első három hónapjában a munkáltató nem köteles a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kiadni azt a 7 munkanap szabadságot, amellyel a munkavállaló rendelkezik. Ez arra az esetre is érvényes, ha a felek nem állapodtak meg próbaidőben. Ugyanakkor nem zárja ki, hogy a munkaviszony első három hónapjában – legyen az akár próbaidő, akár nem – a munkáltató szabadságot adjon ki.

A betegszabadságra és a táppénzre a munkavállaló próbaideje alatt is ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint utána, tehát ezekre a munkavállaló ekkor is jogosult.

Felmondás próbaidő alatt

A próbaidő alatt a munkaviszonyt a felek bármelyike indokolás nélkül, azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.

A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni. Elegendő arra utalni a felmondásban, hogy a próbaidőre tekintettel a fél mellőzi az indokolást. Érdemes azonban ügyelni arra, ha a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondásban a fél mégis megindokolja a felmondást, és a másik fél az indokolás valóságát, okszerűségét vitatja, akkor jogosult a felmondás jogszerűségét bíróságon is megtámadni.

A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás a munkaviszonyt felmondási idő nélkül a felmondás közlése napján megszünteti. Fontos, hogy a próbaidő alatti, indokolás nélküli azonnali hatályú felmondást legkésőbb a próbaidő utolsó napján közölni kell a másik féllel. Ha például a dolgozó a próbaidőt követő napon veszi át a felmondást, az már nem lesz jogszerű.

A próbaidő alatti felmondás során is be kell tartani a jóhiszemű és a tisztességes joggyakorlás, valamint az egyenlő bánásmód követelményét. Amennyiben a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás ezen elvekbe ütközik, akkor a felmondás jogellenes lesz. Időről-időre előforduló példa, hogy a próbaidőn lévő várandós női munkavállaló munkaviszonyát szünteti meg a munkáltató, indokolás nélkül. Ha ebben a helyzetben a munkáltató nem tudja bizonyítani, hogy betartotta az egyenlő bánásmód követelményét, és a felmondásra nem a dolgozó várandóssága adott okot, akkor felmondása jogellenes lesz.

 

Összeállította Radicsné Baranyi Krisztina munkaügyi és tb szaktanácsadó Kontroport Kft.

Szeged, 2022. október 11.

Forrás: internet

 

Forrás: internet