KITÖLTHETŐ SZOLGÁLTATÁSI SZERŐDÉS 2024-RE

2024 ÉVI INFÓ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

(munkaügyi szaktanácsadásra)

Amely létrejött egyrészről a (cégnév, székhely, adószám), mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), másrészről a KONTROPORT Munkaügyi Szervező és Szolgáltató Kft. (6723 Szeged Tarján széle 4/a) mint szolgáltató (adószáma: 13511768-2-06) (bankszámlaszáma: 57200031-10051540) a továbbiakban: szolgáltató között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

Megbízó foglalkoztatási, munkaügyi, munkaszervezési szaktanácsadói HR. feladatok elvégzésére megbízást ad Szolgáltatónak, hogy a meghatározott díjazás ellenében éves folyamatos szolgáltatás alapján az alábbiakat végezi el.

a.)    Elektronikus úton, e-mailben történő írásbeli szakmai információs szolgáltatás a megbízó részére, foglakoztatási, munkaügyi, munkaszervezési, emberi erőforrás, (HR.) bér, társadalombiztosítási (tb ellátások, járulékok, nyugdíj stb.), munkaügyi ellenőrzés témákban, melyre egy munkanapon belül választ ad a szolgáltató.

b.)    Folyamatos telefonos tájékoztatás biztosítása a megbízó kapcsolattartója számára, azonnali kérdések megválaszolása céljából.

c.)     A teljes hozzáférés biztosítása a KONTROPORT web-laphoz, az ott elhelyezett munkaügyi segédletek a megbízó és munkatársai részére történő felhasználásra a szolgáltató által 2023. évre megadott belépési jelszó alapján.

d.)    Online szolgáltatás: webkamerás online tanácsadás és csoportos konzultáció

e.)    Hozzáférés az e-nyilvántartáshoz (e-munkaugy) és a hozzá kapcsolódó szabályzathoz.

f.)      A szolgáltatási szerződés alapján a megbízó egyszeri 5.000 Ft/fő regisztrációs díj ellenében jogosult helyszíni középvezetői kurzus igénybevételére.

g.)     A munkaügyi szakapparátus részére 2024. évben szervezett kurzus részvételi díjából 50%-os kedvezményt biztosítunk.

h.)    Az első személyes konzultáció díjából éves előfizetés esetén 50% kedvezményt biztosítunk 2023.12.31-ig történő szerződéskötés esetében.

1.)   A szolgáltatási díj

Éves átalánydíj tartalma: A felek az (a - h) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására 66.500 Ft + ÁFA éves díjban állapodnak meg. A szolgáltatási díj számlázása a felek megállapodása alapján történik.

Az eseti személyes szolgáltatások tartalma: A megbízó igénye alapján helyszíni személyes munkaügyi tájékoztató, gyorsátvilágítás, munkaügyi szemle megtartása, munkáltatói szabályzatok, munkaköri leírások, szervezet-fejlesztési tervek, munkanap-vizsgálat, hatékonyság és ösztönzési célmeghatározások készítése külön elszámolásra kerülő 9 500 Ft/óra + ÁFA rezsióradíj, valamint 95 Ft/km +ÁFA utazási költség alkalmazásával.

2.) Fizetési feltételek:

A szolgáltató a szerződés megkötését követően benyújtja számláját a megbízónak. A megbízó a számla beérkezésétől számított 1-3 napon belül a számlát leigazolja és átutalás esetén, 8 napon belül rendezi.

 4.)   A szolgáltató jogai és kötelezettségei

A szolgáltató Kurunczi László ügyvezetőt, munkaügyi szaktanácsadó szakképesítéssel rendelkező személyként megnevezi, aki a nevesített tevékenységek ellátására jogosult. A szolgáltató a megbízóval, (cégvezető név szerint) illetve képviselőjével történő előzetes egyeztetést követően teljesíti a reá vonatkozó feladatokat, illetve ellenőrzi a mások általi végrehajtást, mindezt szükség szerint dokumentálja. A szolgáltató szaktanácsadói kötelezettségét a szaktanácsadói etika szellemében, a szaktanácsadói tevékenységre vonatkozó jogszabályok szerint a megrendelő érdekében teljesíti, a Megbízó üzleti titkait megtartja.

5.)   Üzleti titoktartás, szabadalmi és egyéb jogok:

Szerződő felek minden információja, – természetétől és formájától függetlenül (továbbiakban „Információ”), melyet a másik fél tudomására hozott, kizárólag a jelen szerződés céljaira kerül felhasználásra.

A jelen szerződés hatályossága alatt és az azt követő 5 éven belül a Felek megfelelő gondossággal eljárva biztosítják, hogy a másik féltől írásban, nyomtatásban, szóban vagy más formában a jelen szerződés keretében kapott információkat, harmadik fél előtt nem tárják fel, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatalra a hatóságok kötelezik a felet.

6.)   A megbízó jogai és kötelezettségei

A Megbízó jogosult biztosítani előzetes egyeztetés után a foglalkoztatási, munkaügyi tevékenységek személyi, tárgyi, szervezési feltételeit, átadja a feladatot, a területet és átveszi az elvégzett tevékenységet, illetve szolgáltatást, és kijelöltként joghatályosan leigazolja a teljesítést.

A Megbízó köteles átvenni a megbízottól a szerződésszerű teljesítést, és kifizetni a megbízottnak a szolgáltatási díjat.

7.)   A szerződés időtartama:

Jelen megbízási szerződés az aláírás keltezésétől számítottan 2024.12.31.-ig jön létre. A szerződő felek a szerződést súlyos szerződésszegés esetén, a szerződésszegés kiküszöbölésére tett írásbeli felszólítást követően, a kiküszöbölésre meghatározott idő eredménytelen elteltével azonnal, egyéb esetben pedig indoklás nélkül 30 napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntethetik. Automatikusan megszűnik a megbízás, ha a megbízotti teljesítést követően benyújtott megbízotti számlát a kiegyenlítésre megjelölt határidőt követő 15 nap alatt a megbízó nem egyenlíti ki.

 8.) Egyéb rendelkezések

 A szerződő felek esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket békés úton, illetve a PTK. rendelkezései szerint igyekeznek rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírják.

 Web lap: www.kontroport.hu                 Telefon: +36-70-93-88-767,        info@kontroport.hu

 

Kelt                      , 2023              

                                                                                                                        KONTROPORT KFT.

MEGBÍZÓ                                                                                                        SZOLGÁLTATÓ

 

Forrás: SAJÁT