FOGLALKOZTATÁSI IGAZOLÁS KIADÁSA, KITÖLTÉSE

2024. január 1-től egyszerűsödik a munkaviszony megszüntetéséhez vagy megszűnéséhez kapcsolódó adminisztráció.

 A 2023. évi LXX. törvény alapján a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor a munkáltatónak már nem hatféle különböző dokumentumot, hanem csak egy, minden szükséges információt tartalmazó dokumentumot, ún. foglalkoztatási igazolást kell kiállítania elektronikus formában vagy papír alapon. Az űrlap megjelenési formájáról külön rendelet szól majd.

A foglalkoztatási igazolás tartalmazza

a munkáltató adatait és a jogelőd munkáltató adatait (és a jogelődnél munkaviszonyban töltött idő időtartamát is);

a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, tajszámát és adóazonosító jelét;

a munkavállaló munkaviszonyának típusát;

a munkakört;

a munkaviszony kezdetét és végét, a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napját, a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy naptári negyedév kezdő napjától számított négy naptári negyedévben elért társadalombiztosítási járulékalap összegét, valamint azon hónapoknak a számát, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja;

a munkavállalónak a munkaviszony megszűnésekor, megszüntetésekor irányadó munkabérét, egyéb járandóságát, távolléti díját;

a munkavállalót megillető végkielégítés összegét;

a munkabérből határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást és ennek jogosultját, vagy azt, hogy a munkavállalónak nincsen tartozása;

a munkaviszony megszüntetésének vagy megszűnésének jogcímét;

a kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát, feltüntetve a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát is;

a tárgyévben fennállt biztosítási idő kezdetének és végének időpontját, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegét, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezmény összegét;

az adóévben kifizetett jövedelem és a levont adóelőlegek összegét;

a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkaadó esetén a biztosítási jogviszony megszüntetésekor a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj és gyermekgondozási díj időtartamát.

 A foglalkoztatási igazolást a munkáltatói felmondás esetén az utolsó munkában töltött napot, egyéb esetben a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül adja ki a munkavállaló részére.

 Kitöltési útmutató a Foglalkoztatási Igazoláshoz

 Magyarázat az egyes pontokhoz:

 4. pont: TEÁOR-szám: A cég főtevékenységének száma

5. pont: Jogállásváltás esetén a jogelőd munkáltató adatai

A jogállásváltás nem azonosítható a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlással. Jogállásváltás esetén a munkáltató személye azért változik meg, mert a munkáltató más törvény hatálya alá kerül, így a munkavállaló jogviszonya változik. Több jogállásváltás esetén csak az utolsó jogállásváltást kell feltüntetni.

5.4. pont: A munkavállaló által munkaviszonyban töltött idő időtartam kitöltésénél figyelembe vételre kerülő szempont, hogy hány naptári évet, hónapot és napot töltött a megelőző jogviszonyban a munkavállaló.

5.5. pont: a munkavállaló jogállásváltást megelőző foglalkoztatási jogviszonyának megjelölése

Az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontban felsorolt munkaviszonynak megfelelő jogviszonyok kerülhetnek feltüntetésre:

a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, politikai szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony, szakképzési munkaszerződéssel keletkezett jogviszony, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, honvédelmi alkalmazotti jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói és az – 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozaton tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagját –, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya

 

Ezen felül a Tbj. 6. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt további jogviszonyok közül a releváns kerülhet feltüntetésre: tisztjelölti szolgálati jogviszony, rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony, országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószólói jogviszony

12. pont: A munkavállaló munkaviszonyának két típusából a munkavállaló jogviszonyára jellemzőt – a kettőből egyet választva - kell megjelölni.

13. pont: Munkaköre (FEOR szerinti besorolásban): E pontot a megbízási jogviszony, az egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység, valamint a mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetén nem szükséges kitölteni.

14. pont: Munkaviszony kezdete 

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetén a jogviszony kezdete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kezdete. Amennyiben a hivatásos nevelőszülői jogviszony a törvény erejénél fogva [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 163. § (1) bekezdés] alakult át nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyá, úgy a jogviszony kezdetén a hivatásos nevelőszülői jogviszony kezdetét kell érteni.

15. pont: Munkaviszony vége

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt kiadott foglalkoztatási igazolás esetén a jogviszony befejező időpontjaként az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napját kell érteni. A kérelem benyújtásának időpontját a nevelőszülő a kérelem másolatával igazolja. A foglalkoztatási igazolás további pontjainak vonatkozásában nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt kiadott foglalkoztatási igazolás esetén a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének időpontján az e pontban feltüntetett időpontot kell érteni.

 16. a) pont: A munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző négy teljes naptári negyedév kezdő napjának meghatározása során az aktuális naptári negyedév (az a naptári negyedév, melynek időtartamára a munkaviszony megszűnésének időpontja esik) nem tartozik bele a megelőző négy teljes naptári negyedévbe, ideértve azt az esetet is, amikor a munkaviszony a naptári negyedév utolsó napján szűnik meg.

16. b) pont: A vizsgált időszak kezdetétől számított négy teljes naptári negyedévben elért társadalombiztosítási járulékalap összegének alapulvételével kell kiszámítani.

Ha az álláskereső nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, a hónapot az összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.

Ha a megelőző négy naptári negyedévben az álláskeresőnek egyáltalán nincs járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.

17. pont: Azon hónapok számát, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja a következőképpen kell meghatározni:

a)    teljes hónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak a teljes hónapra vonatkozóan volt járulékalapot képező jövedelme, azaz amelyben munkaviszonya a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig fennállt, és amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka nem volt;

b)    töredékhónap: olyan hónap, amelyben a munkavállalónak nem volt a teljes hónapra vonatkozóan járulékalapot képező jövedelme, azaz amelyben a munkaviszonya nem állt fenn a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig, illetve amely alatt a munkavállalónak járulékfizetés alól mentes időszaka volt.

      Az érintett hónapok számának meghatározásakor a teljes hónapot 1 hónapszámmal kell figyelembe venni.

      A töredékhónapok esetében a hónapszám számítási módja: az aktuális hónapon belül azoknak a naptári napoknak a számát, amelyekre vonatkozóan a munkavállalónak volt járulékalapja, el kell osztani az aktuális hónap naptári napjainak számával. A töredékhónaphoz tartozó hónapszám az így kapott törtszám - a kerekítés általános szabályai szerint - két tizedesre kerekített értéke.

      A foglalkoztatási igazolás 17. pontjához a vizsgált időszakba tartozó hónapok fenti módon kiszámolt egész és törthónapok hónapszámainak összegét kell írni.

 18. pont: Az e pontban közölt adatok a 883/2004/EK rendelet 62. cikke és a 987/2009/EK rendelet 54. cikk (2) bekezdésének végrehajtása érdekében szükségesek.               A megfelelő válasz aláhúzandó arra nézve, hogy a közölt béradat bruttó vagy nettó összeg.

 19. pont: egyéb járandóságok, távolléti díj, a munkavállalót megillető végkielégítés összegét, ha arra jogosult volt az adóévre vonatkozóan összesen egy összegben kell feltüntetni (Ft)

 20. pont: Amennyiben nincs tartozás, a „Fenti jogviszony megszűnésekor munkabérét tartozás nem terheli „ kifejezés használatos. 

 22. pont: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (6) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti megszűnés és megszüntetés esetén szükséges kitölteni.

E pontot a megbízási jogviszony, az egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység, valamint a mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén nem szükséges kitölteni.

A munkaviszony megszűnésének az esetei lehetnek: a munkavállaló halála, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, a határozott idő lejárta, jogviszonyváltás

A munkaviszony megszüntetésének az esetei lehetnek: közös megegyezés, felmondás munkavállaló részéről, felmondás munkáltató részéről, azonnali hatályú felmondás, határozott idejű munkaviszony határozott idő előtti megszüntetése a munkáltató által, azonnali hatályú megszüntetés próbaidő alatt

23. pont: A munkáltatónak igazolnia kell a munkavállaló részére kiadott apasági szabadság, vagy szülői szabadság tartamát, feltüntetve a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadság vagy szülői szabadság tartamát is. A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt korábbi igazolás 2024. január 1-jével történő hatályon kívül helyezésével jelen pontban szükséges az arra vonatkozó adatokat feltüntetni.

 26. pont: A tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összege összesen (Ft)

28. pont: A munkaadó által az adóévben kifizetett összes jövedelem (Ft) összege kerül feltüntetésre.

 29. pont: A munkaadó által adóévben levont összes adóelőleg összege (Ft) kerül feltüntetésre

 Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja és  Kurunczi László ügyvezető

Szeged, 2024.01.10.

Forrás: INTERNET