FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ELLENÓRZÉSEK 2023. TERVE

A TECHNOLÓGIAI És IPARI MINISZTÉRIUM MUNKAVÉDELMI És FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ELLENÓRZÉSEKRE VONATKOZÓ

2023. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENÓRZÉSI TERVE

a munkavédelmi, foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést végzó hatóság tervezett ellenőrzéseinek végrehajtásához

1. Jogszabályi háttér

A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatósági ellenőrzési terv készítési kötelezettségéről a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.). Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. S-a rendelkezik.

A Kormányrendelet 29. (1) bekezdése szerint a szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó ellenőrzésekhez és gondoskodik annak az általa vezetett minisztériumi honlapon történő közzétételéről.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. a technológiai és ipari miniszter feladat és hatáskörébe utalja többek között a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos szakmai területek felügyeletét.

Az ellenőrzési tervben rögzítettek a munkavédelmi, foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést végző hatóságok 2023. évre tervezett ellenőrzéseire vonatkoznak.

2. Az ellenőrzési tervre vonatkozó követelmények

Az ellenőrzési terv célja, hogy meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi, foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzést végző szakterületei részére a 2023. évi hatósági ellenőrzési tervük összeállításához szükséges szakmai követelményeket.

Kiemelt szempont annak elősegítése, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg, továbbá hogy a munkavállalók alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, ami csökkenti a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát, segíti a munkahelyek megtartását, és az új, legális (adózó) munkahelyek létesítését, valamint előmozdítja az állam gazdaságfehérítési céljait.

A komplex tervezés érdekében a szakmai irányító szerv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 81/A. S, illetve az állami foglalkoztatási szerv, a

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. e) pontja és 15. (2) bekezdése alapján jelen hatósági ellenőrzési tervre tekintettel, ezzel egyidejűleg dolgozza ki és teszi közzé a hatósági ellenőrzés 2023. évi alapvető követelményeit rögzítő ellenőrzési irányelvet.

A kormányhivatalok illetékességi területükön jogszabály által meghatározott hatáskörben hatósági ellenőrzési feladatokat látnak el. Jelen hatósági ellenőrzési terv kizárólag ezen feladatok közül határoz meg konkrét vizsgálati területet, így a feladatok végrehajtása külön anyagi forrást nem igényel.

MUNKAVÉDELMI ELLENÓRZÉSI FELADATOK

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó ágazati jogszabályok

         A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)

 Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.

A hatósági ellenőrzés tárgya, ütemezése, ellenőrzési időszak

Tárgya: Faipari tevékenységek célvizsgálata

Célja: A bekövetkezett munkabalesetek és egészségkárosodások csökkentése.

A célvizsgálat indoka: Az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a. számú mellékletében nevesített veszélyesnek minősülő munkaeszközök között több faipari gép szerepel. A faipari technológiák munkavédelmi hiányosságai miatt jellemzőek a csonkolásos balesetek.

A célvizsgálat további szakmai indoka az, hogy a faipari munkák során a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó jelentős egészségkárosító veszélyekkel és kockázatokkal is számolni kell (pl. határérték feletti por-, zaj- és rezgésexpozíció lehetősége, veszélyes anyagok/keverékek felhasználása, nehéz fizikai munkavégzésből adódó megterhelés, a szabadtéri klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai stb.).

Ellenőrizendő időszak: 2022. 04. 01. - 2022.06.30.

Tárgya: III. fokú hőségriadó esetén a munkafeltételek ellenőrzésére irányuló célvizsgálat

Célja: A munkavállalók egészségének és biztonságának védelme, akik a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai miatt a szokásosnál is fokozottabb megterhelésnek és igénybevételnek lehetnek kitéve.

A célvizsgálat indoka: A hőségriasztás idején a munkavállalók megterhelése, illetve igénybevétele jelentősen megnő, amely egészségüket és biztonságukat fokozottan fenyegeti (pl.: a balesetek, a hőártalom kockázat megemelkedik).

Ellenőrizendő időszak: III. fokú hőségriasztás idején

Saját kezdeményezésű megyei célvizsgálat

A munkavédelmi ellenőrzést végző hatóságok által az illetékességi területük gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és az ellenőrzési tapasztalataik figyelembevétele alapján kiválasztott tevékenység, szakma vagy ágazat célvizsgálata.

Célja: A munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálata.

Ellenőrizendő időszak: 2022-ben megyénkén meghatározott időszakokban.

I . 2.4. Előre bejelentett ellenőrzés

Az előre bejelentett ellenőrzés az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján, több kormánytisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés a tárgyban kiadott módszertani útmutató szerinti tartalommal.

Célia: A munkáltatók munkavédelmi rendszerének ellenőrzése és a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálata.

Ellenőrizendő időszak: 2022-ben megyénkén nevesített időszakokban.

1.3      A hatósági ellenőrzés típusa, eszköze

Típusa:

 Célvizsgálat: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. foglalkoztatás jogszerűségének munkaügyi vagy egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel az Mvt. 81. (4) bekezdésében felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően jellemzően legalább három hétig tart és az ellenőrzést végző kormánytisztviselők többsége részt vesz az ellenőrzéseken.

 Akcióellenőrzés: Olyan ellenőrzés, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel az Mvt. 81. (4) bekezdésében, felsorolt összes ellenőrzési tárgykört. Módszerét illetően maximum három hétig tart és az ellenőrzést végző kormánytisztviselők többsége részt vesz az ellenőrzéseken.

 Komplex ellenőrzés: Az olyan ellenőrzés, amely magában foglalja a szakmai irányításért felelős szervezeti egység iránymutatása szerint a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljes körú vizsgálatát.

 Előre bejelentett ellenőrzés: Az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján, több ellenőrzést végző kormánytisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés a tárgyban kiadott módszertani útmutató szerinti tartalommal.

 Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: A bejelentés (panasz) valamennyi, a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság hatáskörébe tartozó kérdésére ki kell terjednie. A bejelentés, panasz kapcsán, ha az átfogóbb jogsértésre utal, ki kell terjednie a komplex ellenőrzés alatt nevesített minimális szakmai tartalomra.

Eszköze:

         Helyszíni ellenőrzés

         Iratvizsgálat (Munkavédelmi dokumentációk vizsgálata)

1.4.     A célvizsgálatok során kiemelt szempontok

 A faipari célvizsgálat időtartama alatt a munkavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselőnként legalább 5 munkáltató ellenőrzése.

 A „III. fokú hőségriadó esetén a munkafeltételek ellenőrzése célvizsgálat” időtartama alatt a munkavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselőnként 2-3 munkáltató ellenőrzése.

 Az ellenőrzések során a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények megvalósulását is vizsgálni kell.

 Olyan munkáltatók kiválasztására kell törekedni, ahol többféle tevékenységet végeznek, a különböző típusú munkaeszközöket használnak, valamint az ellenőrzött munkáltatók többségében 5 főt meghaladó munkavállalói létszámot foglalkoztatnak.

 Az országos célvizsgálatok, akcióellenőrzések lefolytatásához a Technológiai és Ipari Minisztérium szakmai irányításért felelős szervezeti egysége vizsgálati szempontrendszert bocsát a munkavédelmi ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére.

 Az ellenőrzések eredményeit az ellenőrzést lefolytató hatóság összesíti a szakmai irányító által megküldött szempontrendszer alapján.

akció ellenőrzések

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trendjének változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, jogszabályváltozás) az ellenőrzési terven felül akcióellenőrzést rendelhet el.

FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI ELLENÓRZÉSI FELADATOK

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó legfontosabb ágazati j0gszabályok

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény,

a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet  az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet.

A hatósági ellenőrzés tárgya, célja, ütemezése, ellenőrizendő időszak

2.2. I. Tárgya: A szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálata

Célja: A szabadsággal kapcsolatos szabályok célvizsgálata a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében különös tekintettel arra, hogy az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdésében rögzített munkavállalói jog tekintetében 2015 óta nem történt célvizsgálat.

Ütemezése: 2023. április

Ellenőrizendő időszak: 2022. január l . napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

Tárgya: A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés.

Célia: A munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, illetve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése.

Ütemezése: 2023. június-július

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

Tárgya: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási al-ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

Célja: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási al-ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében, különös tekintettel arra, hogy ezeknek a területeknek a vállalkozásai körében az elmúlt időszakban nem történt hasonló jellegű vizsgálat.

Ütemezése: 2023. szeptember-október

Ellenőrizendő időszak: 2022. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak.

A hatósági ellenőrzés típusa, eszköze Típusa:

Célvizsgálat: olyan — legkevesebb három hétig tartó — ellenőrzés sorozat, ami konkrét ellenőrzési célra irányul (pl. foglalkoztatás jogszerűségének foglalkoztatás-felügyeleti szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban) és nem öleli fel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó jogszabályokban felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.

Akcióellenőrzés: olyan, a célvizsgálattól rövidebb időtartamú ellenőrzés sorozat, ami konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel a foglalkoztatásfelügyeleti hatóságra vonatkozó jogszabályokban felsorolt összes ellenőrzési tárgykört.

Eszköze:

 helyszíni ellenőrzés,  iratvizsgálat

— elektronikus nyilvántartások lekérdezése.

A hatósági ellenőrzés során kiemelt szempontok  a kiemelt területeken vizsgálni kell az ellenőrzött munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatát, fel kell tárni a munkavállalók jogait sértő foglalkoztatásfelügyeleti hatáskörbe tartozó szabálytalanságokat;  az országos célvizsgálatok, akcióellenőrzések lefolytatásához a szakmai irányításért felelős szervezeti egység vizsgálati szempontrendszert bocsát a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére;  az ellenőrzések eredményeit az ellenőrzést lefolytató hatóság összesíti a szakmai irányító által megküldött szempontrendszer alapján.

 

Forrás: internet