FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI 2020. SZEPTEMBER 1. TŐL

A legjelentősebb változás 2020. szeptember 1-jétől, hogy Felnőttképzési tevékenység kizárólag bejelentés vagy engedély alapján végezhető.  Engedély kell a részszakmára felkészítő szakmai oktatás, a tanfolyami keretek között zajló szakmai képzés, illetve a támogatott forrásból megvalósított képzések esetében.  Minden, ami „szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés”, már bejelentés köteles. A tréningek, szakmai oktatások is felnőttképzési tevékenységnek minősülnek, így szeptembertől ezek is csak bejelentés alapján végezhetőek. Ettől az időponttól szabadpiaci képzések nem folytathatók, ezeket és a más jogszabály alapján folytatott képzéseket is be kell jelenteni a felnőttképzési hatósághoz.

Az új rendszerben nem a képzést, hanem az intézményt kell bejelenteni, illetve engedélyeztetni. 

Első lépésként be kell jelentenie a szándékot, hogy bejelentésköteles képzéseket szeretne tartani a felnőttképző, de még nem konkrét dátumokkal. Ezt a bejelentést a 2020. július 1-jétől működő far.nive.hu oldalon lehet megtenni, az ott leírt tájékoztató szerint.

Figyelni kell arra, hogy a későbbiekben, adatváltozás esetén, vagy ha megszünteti a felnőttképzési tevékenységét, ezt is be kell jelenteni.

Fogalmak:

Felnőttképzési tevékenység minden szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetekben az annak alapján szervezett szakképzés.

Kivételt képeznek ez alól a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába tartozó képzések és szakképzések (bejelentés és engedély nélkül folytathatók).

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás: olyan tevékenység, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul.

Szakképzés (Szt. rendelkezései alapján)
A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez szükséges

szakmára felkészítő szakmai oktatás és
szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
Szakképző intézményen kívül folytatható szakképzés

részszakmára felkészítő oktatás és
szakképzésre felkészítő szakmai képzés
Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap. Az eljárás díjköteles. Az eljárásért a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (15 000 Ft), amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

felnőttképző megnevezése
székhely
levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító)
felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése
A bejelentési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a értelmében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telik el, a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elutasítja a bejelentést és egyben a nyilvántartásba vételt.

A Felnőttképzési Államigazgatási Szerv az elsőfokú döntését az Ákr. 85. § (3) bekezdése alapján, elektronikus úton kézbesíti a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül a tárhelyére. A kézbesítésre az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tv. 14. § (4) bekezdése irányadó.

Mellékletben csatoljuk az ITM által kiadott értelmező táblázatot, mely a nem bejelentésköteles tevékenységeket tartalmazza.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja   Szeged, 2020.10.08.

Forrás: internet