EFO EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS 2022.09

Egyszerűsített foglalkoztatás létrejötte, bejelentés, elszámolás, pótlékok.

Milyen esetben alkalmazható az egyszerűsített foglalkoztatás?

Mezőgazdasági idénymunka esetén: erdőgazdálkodással, állattartással, növénytermesztéssel, halászattal történő foglalkoztatás

Turisztikai idénymunka esetén: idegenforgalomhoz kapcsolódó foglalkoztatás

Alkalmi munka esetén: nem rendszeres munkavégzés tekintetében történő munkavállaló alkalmazása

Hogyan jön létre a jogviszony?

Ilyen foglalkoztatási forma esetén nem kötelező a munkaszerződés írásba foglalása, a munkaviszony szóban is létesíthető. Ennek okán a jogviszony az adóhatósághoz történő bejelentéssel jön létre.

Miként lehet megtenni az alkalmi munkavállaló bejelentését?

-T1042E nyomtatvány beküldésével (cégkapun, ügyfélkapun keresztül)

-a 185-ös Kormányzati Ügyfélvonalon telefonos bejelentés útján, vagy

- az EFO (egyszerűsített foglalkoztatás) mobilapplikáción, vagy

- ONYA portálra történő belépést követően az „EFO bejelentés” szolgáltatáson keresztül.

Milyen értesítéseket küld a NAV a bejelentés után?

 -a hibátlan bejelentések feldolgozódnak (erről a NAV nem küld értesítést),

- a hibás, illetve a határidőn túl teljesített bejelentések azonban nem keletkeztetnek, illetve nem törölnek egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszonyt.

- A NAV a hibás bejelentésekről tájékoztató/hiánypótlásra felszólító levelet küld a bejelentőnek. A hibás bejelentéseket – ha azok javíthatóak – a NAV értesítésében szereplő határidőn belül javítani kell.

Mi a bejelentés határideje?

A bejelentést a munkavégzés megkezdése előtt, kell megtenni. A NAV-hoz tett bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulásakor –

 a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő 2 órán belül, vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 9 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

A törvény lehetővé teszi a bejelentés módosítását a bejelentést követő 2 órán belül, ha előre nem látott körülmény – pl. időjárás változása – miatt a munkavégzés mégsem valósul meg. 2 óra letelte után, ha nem érkezik visszavonás, vagy ha több napos foglalkoztatás alkalmával az adott munkanap délelőtt 9 óráig nem érkezik módosítás, akkor a foglalkoztatás az adott napra megvalósultnak tekintendő, az erre vonatkozó közterhet meg kell fizetni.

A határidőn túli bejelentéssel az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerinti foglalkoztatási jogviszony nem létesíthető, ekkor a bejelentési, bevallási, illetve befizetési kötelezettségeket teljesítése az általános szabályok szerint történik, ’T1041-es adatlapon kell a bejelentést teljesíteni.

Határidőn túl a bejelentés esetleges visszavonására és módosítására sincs lehetőség! A törlő adatlap a beérkezés időpontjában figyelembe vehető, korábban bejelentett, „maradék napok” számával csökkenti a munkanapok számát.

Hány napig foglalkoztatható valaki egyszerűsített foglalkoztatottként?

Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén: 1 év alatt maximum 120 naptári napon

Alkalmi munka esetén:

Az EFO. tv. értelmező rendelkezése szerint alkalmi munka a munkáltató és a munkavállaló között határozott időre szóló munkaviszony, mely

–összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és

–egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és

–egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthető.

Az EFO. tv-nek van egy további korlátozó rendelkezése, mely szerint, ha a munkáltató és a munkavállaló
a) idénymunkára, vagy

b) idénymunkára és alkalmi munkára

létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

A 651/2021. (XI. 30.) rendelet alapján a megemelt 150 napos éves foglalkoztatási keret csak 2021.12.31-ig VOLT érvényes!

Hány órás munkaidőre tudom alkalmazni az egyszerűsített munkavállalót?

Alapesetben egy bejelentett nap napi 8 órának minősül. Ez maximum 12 órára növelhető. Ilyenkor a 8 órán felüli időre, túlórapótlék illeti meg a dolgozót.

Hány főt foglalkoztathatok alkalmi munkavállalóként egy adóévben?

Alkalmi munka esetén egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók száma nem haladhatja meg a munkáltató átlagos statisztikai létszámának függvényében:

munkavállalóval nem rendelkező vállalkozás esetén: átlagosan az 1 főt

1-5 fő alkalmazotti létszám esetén: átlagosan a 2 főt

6-10 fő alkalmazotti létszám esetén: átlagosan a 4 főt

20 + alkalmazotti létszám esetén, a munkavállalói létszám 20% -át

Tehát ez átlagot jelent, azaz egy napon 365 fő is lehet, a többi napon pedig semmi, ami átlagosan 1 főnek számít.

Milyen szabályok vonatkoznak a bérezésre?

A minimum órabér 2022. január 01-től minimálbér esetében 978 Ft/óra, garantált bérminimum esetében 1301 Ft/óra.

Mikor jár bérpótlék és milyen mértékben?

-az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék 22:00 – 06:00 óra közötti munkaidőre, ha a munkavégzés ideje 22:00 – 06:00 óra között meghaladja az 1 órát

-az egyszerűsített foglalkoztatottnak a napi 8 óra feletti munkaidőre az alapbéren felül 50% “túlórapótlékot” is kell fizetni. (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás, pl.: egybefüggő 2 nap bejelentés a következők szerint: 1. nap 10 óra, 2. nap 6 óra munka, átlagosan maximum 8 óra)

-ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni

-ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% “túlórapótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni. Pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik az egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár

Mikor kell kifizetni a díjazást és milyen módon?

Az Mt. bérfizetési szabályait kell alkalmazni háttérjogszabályként, tehát az alapszabály a tárgyhót követő hó 10-e, illetve a munkaviszony megszűnését követő 5 munkanap a kifizetési határidő.

Mikor keletkezik SZJA fizetési kötelezettség, és mi a befizetésének módja?

Abban az esetben, ha a munkavállaló jövedelme nem magasabb, mint az adómentesen adható keretösszeg, úgy SZJA-fizetési kötelezettsége nincs. (Minimálbér esetében 11.960 Ft/nap, garantált bérminimum esetében 15.548 Ft/nap). Amennyiben magasabb a juttatott összeg ennél, úgy az afeletti rész SZJA köteles.

Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:
- a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik;

- a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési kötelezettsége keletkezik.

Az adófizetési kötelezettséget a magánszemélynek kell az adóévre vonatkozó SZJA bevallásában szerepeltetnie és a határidőre (május 20.) megfizetnie.

Milyen közteher fizetési kötelezettség keletkezik?

mezőgazdasági + turisztikai idénymunka esetén 2022.07.01-től 1000 Ft/fő/nap

alkalmi munkavállaló esetén 2022.07.01-től:2.000 Ft/fő/nap

Amit minden hónapban a 08-as járulék bevallásban kell szerepeltetni, és a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell megfizetni az adóhatóság részére.

Milyen igazolásokat kell kiállítani és kiadni az egyszerűsített foglalkoztatott részére?

A foglalkoztató köteles a jogviszony során olyan igazolást kiállítani, amin szerepel a megszerzett bevétel és annak jogcíme

Az igazolást a kifizetést napján ki kell adni, így az összevont igazolások kiadása év végén nem kötelező.

Jár-e szabadság az egyszerűsített foglalkoztatottnak?

Nem kell alkalmazni a betegszabadságra, és táppénzre vonatkozó előírásait, ezek ugyan is nem illetik meg a munkavállalót. A szabadságra vonatkozó szabályokat viszont alkalmazni kell, Mt. 115-121.§ alapján mögöttes jogszabályként.

Gyakorlatban: ha 30 nap, éves szabadságra jogosult a munkavállaló és 7 napra be van jelentve mezőgazdasági idénymunkára: időarányos szabadság 30/365*7=0,57 azaz 1 nap szabadságra jogosult az egyszerűsített foglalkoztatott.

Alkalmi munkánál ez nem áll fenn, mivel egy héten 5 napot dolgozhatnak, így időarányos szabadságra nem lesznek jogosultak.

Milyen korlátozások vonatkoznak az alkalmi munkavállalásra?

-a vállalkozás 300.000 Ft-ot meghaladó köztartozás felhalmozás esetén további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult

-olyan felek esetén, akik között munkaviszony áll fenn, nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó jogviszony

-közszolgáltatói tevékenységet ellátó munkáltató által az alaptevékenységbe tartozó feladatokra

-harmadik országbeli állampolgár csak mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztatható, amennyiben rendelkezik TAJ számmal és adóazonosító jellel

Milyen ellátásra jogosult az alkalmi munkavállaló?

-az alkalmi munkavállalók nem biztosítottak

-jogosultak ugyanakkor baleseti egészségügyi szolgáltatásra, nyugellátásra, valamint álláskeresési ellátásra

az ellátások alapja:

-mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 2.800 Ft/nap

-alkalmi munkavállalás esetén 5.600 Ft/nap

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja Szeged, 2022. szeptember 7.

Kurunczi László ügyvezető

Forrás: internet

 

Forrás: internet