AZ ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG MUNKÁLTATÓI ELLENŐRZÉSÉRŐL

A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. Ez utóbbi követelmény magában foglalja például az alkoholos vagy egyéb tudatmódosító szerektől való befolyásoltság tilalmát. Felmerül azonban a kérdés, hogy a munkáltató milyen módon és milyen időközönként ellenőrizheti a fenti kötelezettségek betartását.

A munkáltató kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. E körben a munkavédelemről szóló törvény akként rendelkezik, hogy a munkáltató köteles „rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket”. Az MK 122. számú kollégiumi állásfoglalás szerint a munkáltató jogosult és egyben köteles megfelelő vizsgálatokkal rendszeresen ellenőrizni, hogy a munkavállaló betartja-e az alkoholtól és egyéb szerektől való tartózkodás kötelezettségét, az együttműködési kötelezettségből eredően pedig, amennyiben a munkavállaló az említett vizsgálat elvégzését, illetve az abban való közreműködést megtagadja, ezzel a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi.

Munkára képes állapot ellenőrzése – alkoholszondáztatás

A Munkavállalónak munkahelyén alkoholos befolyástól mentes állapotban kell munkavégzésre megjelennie.

A Munkáltatónak is van ezzel kapcsolatos kötelezettsége (és joga is), hiszen neki a munkavégzés ideje alatt rendszeresen meg kell győződni a munkavállaló munkára képes állapotáról. Jogszerű és elfogadott módszer, hogy akár véletlenszerű, akár célzott formában egy-egy munkavállalót alkoholtesztnek vessenek alá, hiszen a saját és munkatársai testi épségét is veszélyeztetheti az alkoholos munkavégzéssel. Természetesen a munkáltató nem gyakorolhatja visszaélés-szerűen az ellenőrzési jogát. A Munkavállaló pedig köteles az alkoholvizsgálatnak magát alávetni, amely kötelezettség vonatkozik arra az esetre is, ha a munkaideje egyébként már letelt, de még a munkahelyen tartózkodik.

Az ellenőrzés módját célszerű Szabályzatban meghatározni. Tartalmaznia kell az ellenőrzés folyamatát, eszközét és módját, s azt, hogy ki jogosult elvégezni azt.

Általános szabály, hogy az ellenőrzést szolgáló vizsgálatok nem sérthetik a munkavállalók emberi méltóságát. Az   alkoholos   állapot   ellenőrzésénél tanú jelenlétét biztosítani kell.

Az alkoholos állapot bizonyított, ha az alkoholszondás ellenőrzés 0,00%-nál többet mutat, és a munkavállaló alkoholos állapotát jegyzőkönyvben elismerte.

Ha a Munkavállaló az ellenőrzés eredményét nem fogadja el, véralkohol vizsgálat kezdeményezhető. Ennek tényéről a Munkavállalót tájékoztatni kell. Amennyiben a véralkohol vizsgálat eredménye pozitív, úgy a vizsgálat költségeit a Munkavállalónak kell megtérítenie.

 

Tehát az alkoholfogyasztás munkahelyi ellenőrzése többféleképpen szabályozott: egyrészt a fentebb említett törvények szintjén, másrészt munkahelyi szinten munkaszerződésbe vagy belső szabályzatba foglaltan. Tekintve, hogy a munkáltató ellenőrzése szükségszerűen felveti a személyiségi jogok sérelmét, a munkáltatónak minden esetben tájékoztatni kell a munkavállalókat az ellenőrzés során alkalmazott eszközökről. Az ellenőrzés során fokozottan szem előtt kell tartani a rendeltetésszerű joggyakorlás és az egyenlő bánásmód követelményét, valamint az emberi méltóság megsértésének tilalmát.

Amennyiben a vizsgálat a kötelezettségszegést nem bizonyítja, nincs helye hátrányos intézkedésnek a munkavállalóval szemben. Ellenkező esetben, a bizonyítás megkönnyítése érdekében érdemes a vizsgálat eredményét írásban közölni a munkavállalóval. Az írásbeli tájékoztatás alapján a munkavállaló jegyzőkönyvben beismerheti a kötelezettségszegést, ebben az esetben minden további eljárás nélkül alkalmazható intézkedés vele szemben. Ha viszont a munkavállaló kifogást emel a vizsgálat eredményével szemben, a munkáltató vérvizsgálatot kezdeményezhet.

A munkavállaló a munkaidejében teljes alkoholtilalom alá esik, amennyiben az alkoholfogyasztás a szerződésből eredő kötelezettségével nem egyeztethető össze vagy ilyen tilalmat jogszabály vagy a munkáltató belső szabályzata ír elő. Amennyiben a munkavállaló az előzőekben felsorolt szabályok alapján teljes alkoholtilalom alá esik, az alkoholos befolyásoltság mértéke nem perdöntő a kötelezettségszegés vizsgálatakor, bármilyen csekély mennyiség megalapozhatja a kötelezettségszegést.

SZERZŐDÉSES PARTNEREINK A DOKUMENTUMTÁRBAN A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZAT MINTÁT MEGTALÁLJÁK.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2022. május 23.

Forrás: internet

Forrás: internet