AJÁNLÁS A jognyilatkozatok, utasítások közlésére járványhelyzetben

AJÁNLÁS

A jognyilatkozatok, utasítások közlésére járványhelyzetben

A kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt alternatív megoldást kell keresni a jognyilatkozatot közlésére (pl. munkaidő beosztás változtatása, távmunka elrendelés).

A személyes átadáson kívüli lehetőségek:

Krízis helyzet előtti forma: postai úton történő megküldés.

Nehézségek akadtak a posták háza táján a koronavírus miatt: világszerte lelassult a küldeményforgalom, az országok légi és közúti közlekedési korlátozásainak köszönhetően a csomagok eljuttatása is akadályokba ütközik egyes országokban pedig szünetel a küldeményfeladás – közölte a Magyar Posta szerdán az MTI-vel.

A gazdasági válság következtében számos vállalkozás kényszerült munkavállalói egy részétől megválni.

A munkaerő leépítésé során számos jogi formaságot is be kell tartani, aminek elmulasztása adott esetben a felmondások jogellenességéhez vezethet. Ezzel kapcsolatban az egyik buktató lehet, ha a munkavállaló megtagadja a munkáltatói felmondás átvételét, és a munkáltató a későbbiekben nem tudja bizonyítani, hogy a felmondást megkísérelte-e átadni a munkavállalónak.

 A gazdasági életben gyakran előfordul, hogy egy felmondást szerződésszerűen postai úton elküldünk, azt azonban a címzett nem veszi át, így esetleg a hosszas kézbesítés miatt kicsúszunk a 30–60 napos felmondási időből, és már senki sem tudja, mikor is szűnik meg a jogviszony.

A Ptk. rendelkezései a felmondás írásbeli közlése esetén is elvárják a felektől a jognyilatkozat hatályosulása érdekében az együttműködésüket. A polgári jog jogelvei vagy konkrét szabályai nem tesznek lehetővé olyan értelmezést, amely kizárólag az egyik fél számára tenné lehetővé az abban a kérdésben való döntést, hogy a másik féltől érkező jognyilatkozatot mely, általa választott időpontban veszi át, tehát nem érdemes trükközni, kétszeri átvételt megtagadni és „nem keresni” a küldeményt.

A Ptk. 4. § (4) bekezdése értelmében a polgári jogi jogviszonyokban az adott helyzetben általában elvárható módon kell eljárni, és saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. E tilalom megszegését eredményezné, amennyiben kizárólag az egyik szerződő fél hatalmasságán múlna, hogy egy postai küldemény tartalmát mikor ismeri meg – vagy teljesen passzív magatartása esetén annak tartalmát nem ismeri meg.

A bírói gyakorlat szerint, ha a postai úton továbbított küldeményt illetően megállapítható, hogy az az érdekelt tudomására jutására alkalmas volt, de az azért nem került megismerésre, mert a kézbesítést az érdekelt fél megakadályozta, úgy a felmondó nyilatkozat akkor is közöltnek tekinthető, ha az az érdekelt félnek azért nem jutott tudomására, mert az azt tartalmazó irat átvétele az ő hibájából hiúsult meg, vagy következett be később (BH 2011.68.).

Az, hogy a címzettnek a postai értesítő bedobásától számítottan hány munkanap áll rendelkezésére a küldemény átvételére, nem a felek, hanem a postai szolgáltatást végzők vonatkozásában állapít meg határidőt, amely alatt a kézbesítési sikertelenség esetén meghatározott ideig kötelesek biztosítani a küldemény átvételének lehetőségét.

Ezért e határidő betartásának a felek közötti jognyilatkozat hatályosulására vonatkozóan nincs kihatása. Így a postai úton (nem hivatalos iratként) kézbesített jognyilatkozat akkor tekinthető megérkezettnek, azaz hatályosultnak, ha az a címzett rendelkezése alá kerül oly módon, hogy kizárólag az ő akaratelhatározásán múlik, hogy a nyilatkozat tartalmát mikor ismeri meg.

Krízis helyzetben alkalmazott forma: elektronikus úton való továbbítás.

Javasoljuk a munkáltatóknak, hogy a munkavállalók e-mail, telefonos (sms), elérhetőségét, dolgozókódját regisztrálják, mivel a papír alapú, személyes találkozással egybekötött iratátadás jelen helyzetben kivitelezhetetlen.

A munkaszerződés módosítások közlése elektronikus úton is történhet, a munkáltató a munkavállalókra hivatkozva küldi meg a módosítást és a munkavállaló a regisztrált dolgozókódjával jelezhet vissza, hogy elfogadja.

Amennyiben ez megtörténik, úgy a munkaszerződés módosítás létrejön. A tényleges papír alapú írásba foglalást a járványügyi vészhelyzet után a munkáltató pótolja.

A felmondások közlésére is lehetőség van elektronikus úton, nemcsak postai levélként.

Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja Szeged, 2020. március 20. forrás: internet

Forrás: saját és internet