105/2020. (IV.10.) KORM. RENDELETE A BÉRTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

A munkavállaló és a munkaadó együttes kérelmére, az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be).

 

Feltételek:

– A munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
– a munkaadóval legalább 2020.03.11 napjától munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét,
– A munkaadó a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében.
– A támogatás iránti kérelmében a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek, és a megtett és várható intézkedéseit melyre a vészhelyzet kialakulása miatt került sor, valamint kitér arra is, hogy a munkaidő-beosztási lehetőségeit kimerítette.
– Legalább hat hónapja működik, és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül támogatásában,
– A munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.
– A munkavállaló és a munkaadó vállalja, hogy csökkentett munkaidőben (részmunkaidővel arányosan járó bérben) állapodnak meg.
– Valamint egyéni fejlesztési időben (a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól) állapodnak meg. Melyre a munkáltató munkabért fizet, minimum olyan mértékben, hogy a támogatással együtt a munkavállaló munkabére elérje az a módosítás előtti nettó bérét.


PÉLDA: A munkavállaló 2020.03 havi Nettó bére: 166.250 (bruttó: 250.000 összköltség 297.500Ft), 2020.03.12-e után 2020.04. havi részmunkaidőre (heti 20óra) járó nettó bér: 83.125, (bruttó: 125.000) fejlesztési időre járó nettó bér 24.938 Ft (bruttó: 37.500 Ft), igénybe vehető nettó támogatás 58.188 Ft. Így a munkavállaló összes nettója 166.250 a munkaideje napi 4 óra +  fejlesztési idő, mely időszak alatt mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A munkáltató összköltsége pedig 193.375 Ft /bruttó: (125.000+37.500)*19%/.

A munkavállaló vállalja, hogy amennyiben a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létesít az a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.

A munkaadó vállalja:

a létszámtartási kötelezettséget (a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszámot) a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig
azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor.
Amennyiben a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változás következik be, azt két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

 A munkaadó:

– megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,

– nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban

– 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)

Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
– A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

– Nem vehető igénybe támogatás olyan munkavállaló után, akit átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztat a munkáltató.

– nem vehető igénybe támogatás a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében.

Támogatás mértéke: személyenként 2020.03.11. napjára esedékes az Mt. 148. §-a szerint számított havi nettó távolléti díj összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, maximum havi 74.946 Ft (az “eredeti” nettó bér 21%,28% vagy 35%-a). PL: 2020.03.11 előtt teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 03.havi bruttó bére 250.000Ft (nettó: 166.250Ft), módosított szerződése (2020.03.12-e után) havi 87 (napi 4) órás bruttó bére 125.000Ft (nettó: 83.125) a támogatás mértéke a nettó bér (166.250 Ft) 35%-a 58.188Ft.)Időszak: kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A támogatás hónapokban állapítható meg. A támogatás időtartama három hónap. A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra, a támogatás köztehermentes.


Egyéb kötelezettségek:
– Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani.
– Azonos telephely vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem.
– Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.
– A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a megállapodást (szerződésmódosítást).
– A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
– A kormányhivatal a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a feltételek fennállását és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról.
– A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.
– Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.
– A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.


A támogatás megszűnése, megszüntetése:
– ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri,
– ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
– ha a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahely-teremtő vagy munkahely-megőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül, a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget. Ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül, vagy ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

Szankciók:
– A munkaadó a kérelem benyújtásával vállalja, hogy ha a létszámtartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. A befizetésről a kormányhivatal határozattal dönt. E befizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.
– A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
– A munkaadó a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban meghatározott, munkaadóra vonatkozó feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna megállapítható.

 
Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja

Szeged, 2020.04.19.

Forrás: internet

 

 

 

 

Forrás: internet